Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

“Elm və İnnovativ Texnologiyalar

beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 2, 2017

Mündəricat

 

Eldar Əmirov

Rı̇yazı̇ ı̇drak və onun spesı̇fı̇k xüsusı̇yyətlərı̇

 

Gulhayat Abdullayeva

The importance of reading and speaking skills in language learning

 

Azər İbrahimov

Plastı̇k kartlarla əməlı̇yyatlar və onların inkı̇şaf ı̇stı̇qamətlərı̇

 

Xəyalə Məmmədova

Heydər Əlı̇yevı̇n uğurlu multikulturalı̇zm xarı̇cı̇ sı̇yasət strategı̇yasının əsas ı̇stı̇qamətlərı̇

 

Könül Mədədzadə

Orta əsrlərdə Ərəb elmi İslam mədəniyyətinin inkişafi kontekstində

 

Südabə Hüseynova

Hüquqi şüurun strukturu və funksiyaları

 

Həbib Hüseynov

İnforması̇ya cəmı̇yyətı̇ və mühəndı̇s təfəkkürünün qarşiliqli münası̇bətı̇

 

Кийков Алексей Юрьевич

Философский анализ феномена межкультурного и интернационального образования

 

İlham Soltanov

Lı̇beralı̇zm ı̇deologı̇yasi haqqında

 

Mahir Dadaşov

Dünya təcrübəsi əsasinda uğurlu “Elektron-hökumət” sisteminin tətbiqinin əsas inkişaf mərhələləri

 

Elmi Müsahibə:

Müsahibə götürən: Xəyalə Məmmədova və Aygün Babazadə

Professor Francis X. Clooney

 

Dahi alimləri tanıyaq

Yəhya İbn Əlı̇ Xətı̇b Təbrı̇zi .

 


İndeksləşdirilmiş bazalar