Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Məqalə təqdimatı

Məqalələr MS-Word proqramı vasitəsilə hazılanmalı, surəti çıxarılmalı və redaksiyaya təqdim olunmalıdır. Redaksiya məqalələri elektron poçt vasitəsilə də qəbul edir.Bunun üçün müəlliflər məqalələrini Müəlliflər üçün müəyyənləşdirilmiş beynəlxalq qaydalara uyğun şəkildə tərtib edərək journalofsit@gmail.com ünvanına göndərə bilərlər.

 

1. Məqalənin adı, müəllif(lər)i, müəllif(lər)in elmi dərəcəsi, vəzifələri, ad və soyadları,çalışdıqları qurum və elektron poçt (e-posta) ünvanları, iş və mobil telefon nömrələri göstərilməlidir.

2. Məqalədə açar söz (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində,  5 -6 sözdən ibarət olmalıdır), xülasə (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində), giriş,metod, müzakirə , nəticə, mənbələr, əlavələr, şəkil və cədvəllər daxil olmaqla 10 səhifədən az olmamalıdır.

3. Məqalənin xülasəsi 200-350 sözarası  olmalı, tədqiqatın məqsədini, əhəmiyyətini və elmi dövriyyədəki yerini, istifadə edilən və ya formalaşdırılan metodları, hansı suallara cavab verildiyini və tətbiq dairəsini göstərməli, giriş və nəticə hissəsi kimi yazılmamalıdır.

4. Məqalənin xülasəsi məqalənin məzmumuna uyğun olmalıdır. Xülasə elmi və qrammatik baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır.

5. Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və. s aydın şəkildə qeyd olunmalıdır.

6. Məqalə A4 formatında, 1,5 (bir tam onda beş) intervalla, Times New Roman 14 şriftilə yazılmalı, kənarlarından (soldan 30 mm, sağdan 15 mm, yuxardan 25 mm və aşağıdan 20 mm) boşluq buraxılmalıdır.

7. Məqalə Azərbaycan, Türk , İngilis və Rus dillərində qəbul ediləcəkdir.

8. Məqalədə elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməlidir.

9. Ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və s. istinadlara üstünlük verilməlidir.

10. Məqalələr orijinal olmalı və əvvəllər başqa milli və ya beynəlxalq jurnallara və konfranslara təqdim edilməməlidir.

11. Məqalələr rəyçilərin gizli rəyindən sonra sahə redaktoru və ya redaksiya heyətinin mütəxəssis üzvlərindən biri tərəfindən çapa tövsiyə və ya təqdim ediləcəkdir.

12. Məqalənin qəbul edilməsi və ya edilməməsi  redaksiya heyətinin müzakirəsindən sonra elan ediləcəkdir.

 

 

Redaksiya heyəti jumalın tələblərini təmin etməyən məqalələri dərc etməmək hüququnu özündə saxlayır.

İndeksləşdirilmiş bazalar